ID
PWD
 
 
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น
 


รายละเอียด
แผนการจัดการเรียนรู้ ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหลวง  
191 หมู่ที่ 5  บ้านแม่บงใต้ ตำบลโชคชัย   อำเภอดอยหลวง    จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์    57110
โทรศัพท์/โทรสาร 053790072 E- Mail    ksndoiluang@hotmail.com